Je třeba zajistit ochranu skla při svařování, řezání a broušení v blízkosti skla proti
odletujícím jiskrám, protože hrozí poškození skla, tzv. perlový efekt.
Taktéž je nutné chránit skla proti zašpinění materiály používanými na stavbě, jako vápno,
beton, z důvodu hrozícího nebezpečí poleptání skla. V případě zašpinění chemikáliemi je
nutné skla co nejrychleji vyčistit.

Odstraňování běžného znečištění:
Údržbu skel lze provádět pomocí obvyklých čistících prostředků, poté se sklo omyje čistou
vodou a osuší. Otisky prstů, mastné skvrny a skvrny po tmelu mohou být odstraněny
rozpouštědly jako je aceton, čpavek a metylaceton, přičemž musí být zabráněno styku
rozpouštědla s těsnícími prvky nebo dokonce jeho proniknutí do zasklívací drážky.
Abrazivní čistící prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné alkálie
nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoliv pomocného nástroje
s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami, aby se zabránilo poškození povrchu skla.
Odstraňování silného znečištění:
Při silném znečištění nebo v případech, kdy po skle stékají zbytky cementu, vápna, rzi apod.
se doporučuje častější čištění, aby se zabránilo hromadění usazenin.
Při znečištění topným olejem nebo podobnými látkami lze čištění provádět směsí čisté vody
a oxidu céru v koncentraci 50 až 160 g/l. Vlastní čištění se provádí lehkým tlakem na
navlhčenou jelenici. Postup lze opakovat. Po očištění se musí plocha dokonale opláchnout
čistou vodou.

Upozornění:
Výše uvedené postupy lze aplikovat pouze na povrchy skla bez nanesených vrstev nebo
vrstvami, které se označují jako tvrdé. Čištění polotvrdých nebo jiných vrstev (nátěrů,
potisků apod.) se provádí podle pokynů výrobců vrstev.
DOPORUČENÍ:
Aby zůstaly zachovány funkce izolačních skel, je třeba dodržet následující pokyny pro užívání:
· čištění skel provádět vždy podle pokynů pro údržbu
· ihned po montáži musí být odstraněny z izolačního skla nápisy, nálepky apod.
· minimalizovat riziko tepelného lomu (pokud nelze, musí být izolační sklo ze skel tepelně tvrzených)
· nejmenší přípustná vzdálenost oboustranného zatmelení obvodu izolačních skel od topných těles je 30 cm
proti ploše skla za podmínek, že topné médium má teplotu max. 65 oC a je umožněno proudit vzduchu po
celé ploše skla
· jakékoliv neprovětrávané zastínění izolačního dvojskla nebo trojskla může způsobit v případě splnění
kritických hodnot prasknutí skla vlivem tepelného šoku.
· u zasklení, které je od podlahy až ke stropu, nesmíte nic umístit, protože umístěním skříňky, tmavých
předmětů, tašek, krabic nebo nábytku zvýšíte energetickou absorpci vnitřní tabule skla. To má za následek
lokální zvýšení teploty zastíněné plochy a tím umožní vzniku rozdílu teplot v ploše skla, který vede ke zvýšení
tahového namáhání na hranách skla.
· Izolační skla s meziskelní příčkou typu duplex nesmí být vystavena mrazům (nedokončené stavby kde dochází
ke konkávnímu prohnutí) a tím dojde k prasknutí
· sklo ve dveřích by mělo být vždy bezpečnostní. Bezpečnostní skla jsou definována normou a nelze tedy do
celoskleněných dveří navrhnout obyčejné sklo float. Pokud se návrh skla udělá chybně a plastový rám dveří
není dostatečně tuhý, může dojít k smykovému namáhání tabule izolačního skla, které pak praskne při malých
krouticích momentech vzniklých manipulací s plastovými dveřmi ve shodě s návodem k užívání.
· Izolační skla mohou být vystavena teplotě maximálně v rozsahu:
Dlouhodobá stálost
o sekundární tmel PU a PS : -35 C až +70 C
o sekundární tmel silikon : -35 C až +110 C
Krátkodobá stálost (zatížení maximálně 1 hodina)
o sekundární tmel PU a PS : do 100 C
Pouze při těchto teplotách bude poskytnuta záruka na těsnost systému izolačního skla.